Het artikel is toegevoegd aan je Winkelmandje
Uitvaart nazorg

Uitvaart nazorg

Ook na de uitvaart komt er wel wat administratie kijken. Heel veel zaken worden door uw uitvaartconsulent reeds op de hoogte gesteld van het overlijden. Echter, persoonlijke zaken waar wij niet altijd weet van hebben, worden beter door de nabestaanden op de hoogte gebracht.

Op deze pagina geven we alvast een overzicht. Heb je specifieke vragen? Aarzel niet om contact te nemen met onze nazorgconsulenten. Stuur ons een e-mail via [email protected] en onze nazorgconsulent neemt graag alles even met je door.

De overlijdensakte


Met dit document begint alles. Vanaf het moment dat uw uitvaartconsulent de aangifte van overlijden regelt op de gemeente, telt dit document als identiteit of bevestiging van het overlijden.

Sinds 1 april 2019 dient u een mandaat of volmacht te geven aan uw uitvaartconsulent. Dit document is nodig om onder andere de overlijdensakte te kunnen verkrijgen op de gemeente.

Enkel directe erfgenamen kunnen een mandaat of volmacht geven aan de uitvaartconsulent.
Er zijn enkele uitzonderingen;
 • Een persoon met een zorgvolmacht (dan dient een uittreksel uit de akte mee afgeleverd te worden)
 • Een voorlopig bewindvoerder (dan dient een uittreksel uit de akte van bewindvoering mee ageleverd te worden)
 • Een notaris (dan dient een bewijs waaruit blijkt dat de notaris is aangesteld door de nabestaanden mee afgeleverd te worden)
Je kan ook altijd een overlijdensakte aanvragen bij de dienst burgerzaken of via het e-loket van de gemeente waar de persoon is overleden.

Financiele instelling

De financiële instellingen van de overledene moeten binnen de 14 dagen na het overlijden op de hoogte worden gebracht. Dit gebeurt doorgaans door de nabestaanden, maar niet automatisch.

Vanaf het moment dat de bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden, zullen de rekeningen worden geblokkeerd. De fiscus zal notie nemen van de toestand van de rekening die bestond op het moment van overlijden.


Wat kan niet meer?

 • Bestaande volmachten worden meteen stopgezet op het moment dat u de bank op de hoogte brengt van het overlijden.
 • Betalingen met PC-banking, betaal-app of betaalkaar kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Er kan geen cash meer worden afgehaald aan de terminal


Welke facturen kan je wel blijven betalen?

 • De ziekte- en verzorgingskosten van de overledene
 • De huur van de woning of het woonzorgcentrum waar de overledene verbleef
 • De facturen met betrekking tot water, elektriciteit, gas en stookolie als die betrekking hebben op de laatste woonplaats van de overledene (zoals bij KBC bekend is)
 • De volledige factuur van de uitvaartondernemer
 • De afzonderlijke uitvaartkosten als die betrekking hebben op bloemen, decoratie van het sterfhuis, kosten van lijkverzorging, doodsgewaad, kosten van rouwkapel, kisting, transportkosten kist, uitvaartdienst, honorarium voorganger, druk- en verzendkosten van de overlijdensberichten, kosten van begrafenis en verassing, rouwmaaltijd, concessie. Niet de grafzerk en ornamenten die op de grafzerk worden aangebracht
 • De brandverzekering van de overledene of de huwelijks- of wettelijk samenwonende partner van de overledene
 • Fiscale en sociale schulden van de overledene

De erfgenaam heeft recht op een 'leefrekening' die u toelaat tot 5000,00€ te benutten tijdens de periode dat de bankrekening geblokkeerd werd.

Voor deblokkering van de rekening heeft de bank in sommige gevallen een Attest van Erfopvolging nodig. Vraag hiervoor advies bij uw contactpersoon van de bank of uw notaris.

Attest van Erfopvolging


Voor de deblokkering van de bankrekening is een Attest van Erfopvolging of een Akte van Erfopvolging nodig.


Attest van Erfopvolging

Het Attest van Erfopvolging wordt afgeleverd door het plaatselijke kantoor Rechtszekerheid.
U kan het dichtstbijzijnde kantoor zoeken op http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
( Klik bij ‘Gezin’ op ‘Bankrekening deblokkeren’)

U kan ook het aanvraagformulier downloaden en ondertekend terugbezorgen samen met volgende documenten;
 • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
 • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract)
 • als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen
Opmerking: de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene moeten voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die u in het aanvraagformulier doet, moeten juist zijn en op eer gedaan worden.


Kosten

 • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.
 • Het attest van erfopvolging afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid is gratis.


Een Kantoor Rechtszekerheid mag niet altijd een Attest van Erfopvolging afleveren;

Het kantoor Rechtszekerheid dat het dossier van de overledene beheert, mag een attest van erfopvolging alleen afleveren als aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

 • De overledene heeft geen testament of om het even welke andere akte met laatste wilsbeschikkingen opgemaakt of laten opmaken (het kantoor Rechtszekerheid is met andere woorden alleen bevoegd als de nalatenschap uitsluitend geregeld wordt volgens de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek).
 • De overledene heeft geen huwelijkscontract of een ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken.
 • De overledene heeft geen erfovereenkomst opgemaakt of laten opmaken.
 • Er zijn geen ‘onbekwame’ erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …).

Bovendien kan het kantoor Rechtszekerheid weigeren om een attest van erfopvolging af te leveren als het aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kan aanwijzen.

Voor meer gedetailleerde informatie, kan je terecht op de website van de overheid:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren-bankrekeningen#q7

De mutualiteit / ziekenkas

Het ziekenfonds krijgt informatie via de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit wil zeggen dat ze op de hoogte worden gesteld van het overlijden op het moment dat uw uitvaartconsulent de aangifte van overlijden regelt.

Let wel op dat je tijdig geleend thuiszorgmateriaal binnenbrengt en even informeert bij je ziekenfonds of je recht hebt op eventuele terugbetalingen na medische behandelingen.

Vroeger kreeg je nog een terug tussenkomst in de uitvaartkosten, maar dat is afgeschaft.

Pensioen

De Federale Pensioendienst (Rijksdienst voor Pensioenen - Zuidertoren Brussel) wordt automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden als uw uitvaartconsulent de aangifte van overlijden regelt. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U krijgt een schrijven waarin staat uitgelegd wat er zal gebeuren met de tegoeden.

Woonde de overledene in het buitenland, zal u de lokale overheid van de plaats van woonst wel moeten inlichten.

Lees meer over deze materie op https://www.sfpd.fgov.be/nl/overlijden

Nalatenschap en Successie


Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen heeft, moet er aangifte worden gedaan. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verkrijging van de nalatenschap uitvoerig beschreven.

De wettelijke erfgenamen dienen de aangifte van de nalatenschap in. Je kan dit perfect zelf, maar soms is het eenvoudiger om je te laten ontzorgen door een notaris.

Doorgaans moet de aangifte binnen de 4 maanden gebeuren, maar als het overlijden in het buitenland plaats vond, krijg je wat meeer tijd.

Je vindt alle informatie over de nalatenschapsaangifte op de website van de Vlaamse Overheid
https://www.vlaanderen.be/de-aangifte-van-nalatenschap

Overige diensten


Buiten de Federale instanties, denk zeker aan volgende diensten;
 • De nutsvoorzieningen zoals Electriciteit – Gas – Water – Telefoon – Gsm – TV- Internet Je kan deze opzeggen of overdragen naar iemand anders door de klantendienst te bereiken. Hou zeker het afschrift uit de overlijdensakte bij de hand. Het kan zijn dat je deze moet bezorgen
 • Auto – moto: eventueel via verzekeringsmaatschappij en terugzending van de nummerplaat, verkeersbelasting
 • Verzekeringsmaatschappijen oa brand, familiale, levensverzekering, overlijdensverzekering, groepsverzekering
 • Leningen – Verhuurmaatschappij – Domiciliëringen – Bestendige opdrachten
 • Abonnementen – Lidmaatschappen van tijdschriften, hobbyclubs, sportclubs,...
 • Diverse uitkeringen: oa Kinderbijslag, invaliditeitsvergoeding, arbeidsongeval, beroepsziekte*

In het algemeen moet je het overlijden steeds bevestigen door een afschrift uit de overlijdensakte af te leveren. Dit kreeg je van je uitvaartconsulent.
Het artikel is toegevoegd aan je Winkelmandje
Over ons
Onze werking
Historiek
Het artikel is toegevoegd aan je Winkelmandje